Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.             Toepasselijkheid algemene voorwaarden Koryu Budo Léon Vader

a.             Deze Algemene Voorwaarden Koryu Budo Léon Vader zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen een consument (een deelnemer) die deelneemt aan een activiteit zowel in als buiten de dojo en/of verzorgd door Koryu Budo Léon Vader.

b.             Deze Algemene Voorwaarden Koryu Budo Léon Vader zijn van toepassing op elke activiteit die een deelnemer recht geeft op deelname aan een activiteit.

c.             Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Koryu Budo Léon Vader geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

d.            Koryu Budo Léon Vader kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en deze zal tijdig op de website beschikbaar zijn.

2.             Overeenkomst

a.             Een overeenkomst tussen Koryu Budo Léon Vader en een deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke dient te blijken uit schriftelijke registratie van een deelnemer.

b.             Voor Koryu Budo Léon Vader ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat een deelnemer heeft voldaan aan de volledige betaling van de betreffende dienst.

c.             Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande toestemming van Koryu Budo Léon Vader. Wijziging van een overeenkomst kan voor een deelnemer kosten met zich meebrengen.

d.            Een overeenkomst tussen Koryu Budo Léon Vader en een deelnemer bestaat uit de volgende activiteiten:

 1. Krijgskunst; dit zijn trainingen in de dojo met als doel het aanleren van technieken gerelateerd aan Aiki Jujutsu, Jujutsu en Kenpo.
 2. Buitenactiviteit; dit zijn trainingen die buiten plaatsvinden met als doel het verhogen van conditie en fysieke fitheid inclusief krijgskunst trainingen zoals bedoeld onder punt 1.

e.             De overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar.

f.              Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de maandelijkse abonnementsbetaling worden opgeschort. Koryu Budo Léon Vader heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

3.             Betaling

a.             Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden per de eerste van de maand, bij voorkeur op bankrekeningnummer NL 10 ABNA 0416 9885 39 t.n.v. L.A. Vader.

b.             Koryu Budo Léon Vader is te allen tijde bevoegd prijsveranderingen door te voeren. Deze veranderingen worden zowel mondeling gecommuniceerd als via de website en sociale mediakanalen.

4.             Ontbinding overeenkomst

a.             De deelnemer kan een overeenkomst met Koryu Budo Léon Vader ontbinden met een opzegtermijn van één kalendermaand.

b.            De deelnemer ontbindt de overeenkomst door een email te sturen naar info@koryubudo.nl met een verzoek tot ontbinding.

c.             Een bevestiging tot ontbinding wordt per e-mail bevestigd.

d.            Koryu Budo Léon Vader behoudt zich het recht voor een overeenkomst te ontbinden bij het geven van 3 officiële waarschuwingen. De ontbinding is voor rekening van de deelnemer.

5.             Gebruik/bruikleen van de eigendommen van Koryu Budo Léon Vader

a.             Koryu Budo Léon Vader verlangt van de deelnemer dat deze de eigendommen van Koryu Budo Léon Vader en de gehuurde of geleende materialen gebruikt waar deze voor bestemd zijn.

b.             Koryu Budo Léon Vader verlangt van de deelnemer dat deze verantwoord omgaat met het trainingsmateriaal en de dojo.

c.             Als een deelnemer zich niet volgens de instructies en richtlijnen gedraagt, is Koryu Budo Léon Vader gerechtigd deze deelnemer uit te sluiten van de activiteit vanwege de veiligheid van anderen.

d.            Als een deelnemer merchandise koopt van Koryu Budo Léon Vader met overeenstemming van beide partijen, dan wordt dit eigendom van de deelnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.             Activiteiten

a.             Een sportactiviteit is te allen tijde blessuregevoelig.

b.             Deelname aan een activiteit is geheel op eigen risico.

c.             Koryu Budo Léon Vader verlangt van de deelnemer(s) eerlijkheid over hun gezondheid met betrekking tot blessures en/of letsel.

 1. De deelnemer die voorafgaand aan de activiteit letsel en/of een blessure heeft dient direct de leiding hiervan op de hoogte te stellen.
 2. De deelnemer die tijdens de activiteit letsel en/of een blessure krijgt dient direct de leiding hiervan op de hoogte te stellen.
 3. De deelnemer die voorafgaand aan de activiteit letsel en/of een blessure heeft en de leiding hiervan niet op de hoogte heeft gesteld, kan alsnog uitgesloten worden van de activiteit. De gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

d.            Schade aan de kleding en schoeisel van een deelnemer is geheel voor eigen rekening.

e.             Koryu Budo Léon Vader behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een activiteit.

7.             Eigendommen en veiligheid van de deelnemer(s)

a.            Koryu Budo Léon Vader is niet aansprakelijk voor uw eigendommen.

 1. Dit geldt voor verduistering, verlies of beschadiging van uw eigendommen.
 2. Koryu Budo Léon Vader verzamelt eventueel achtergebleven eigendommen en bewaart deze als ‘gevonden voorwerpen’.

b.            Koryu Budo Léon Vader is niet aansprakelijk voor uw gezondheid.

c.             Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, hevige neerslag extreme warmte, sneeuw of ijzel, is Koryu Budo Léon Vader genoodzaakt activiteiten die buiten plaatsvinden af te gelasten.

 1. Koryu Budo Léon Vader houdt zich het recht voor om activiteiten die buiten plaats vinden voor langere periode op te schorten totdat weersomstandigheden verbeteren.
 2. De deelnemer behoudt het recht voor om gedurende deze periode de abonnementsbetaling voor de opgeschorte activiteit stop te zetten.

8.             Annulering

a.             Indien Koryu Budo Léon Vader door overmacht of ziekte de afgesproken dienst niet kan leveren heeft de deelnemer geen recht op compensatie en zal er in overleg gezocht worden naar een passende oplossing.

9.             Huisregels

a.             Trainingen in krijgskunsten vinden hoofdzakelijk plaats in een dojo (trainingsruimte) op een traditionele manier. De dojo, genaamd yobushin (het polijsten van de krijgers geest), hanteert een aantal etiquette- en gedragsregels, kortweg huisregels, die gebruikelijk zijn in een traditionele Japanse dojo volgens de code van de bushido. De huisregels houden in:

 1. Houd de dojo steeds schoon en netjes;
 2. Draag geen sieraden tijdens de lessen;
 3. Houd nagels kort om verwondingen bij jezelf en je mede leerlingen te voorkomen;
 4. Verzorg je lichaam en je gi (pak). Hygiëne is een belangrijke eis;
 5. Respecteer jezelf, je mede leerlingen en de sensei.

10.           Overige voorwaarden

a.             Koryu Budo Léon Vader kan tijdens de aangeboden activiteiten foto’s en films maken, die kunnen worden gepubliceerd op de internetsite en voor promotionele doeleinden. Indien de deelnemer hiertegen bezwaar heeft, kan de deelnemer dit voor het deelnemen aan de activiteit bij Koryu Budo Léon Vader melden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 maart 2023 tot nader order.